Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology

Aktivnosti 1. sodeluje pri pripravi predloga strokovne medicinske doktrine na področju radiologije v sodelovanju s Katedro za radiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani in Mariboru
 2. usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju,
 3. sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju radiologije v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani,
 4. spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov v okviru Zveze društev SZD,
 5. skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članstva na področju radiologije zlasti s tem, da:
  • organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja na področju radiologije,
  • vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi stalnega medicinskega izobraževanja in usposabljanja na področju radiologije,
  • sodeluje pri vodenju in usklajevanju koledarja podiplomskega zdravniškega izobraževanja v Republiki Sloveniji pred uradno objavo tega koledarja ali njegovega dela v uradnem glasilu SZD Zdravniški vestnik,
  • skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izobraževanja ter za zagotavljanje kakovosti programov in strokovni nadzor te kakovosti na področju radiologije,
  • organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, tečajev, razstav in strokovnih sestankov zlasti s področja radiologije.,
  • sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja na področju radiologije,
 6. zbira strokovne, statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj radiologije in so v interesu članstva,
 7. razvija metode in oblike dela na področju radiologije, ki so v interesu članstva,
 8. sodeluje pri preverjanju primernosti novih metod diagnosticiranja ali interventnega zdravljenja s področja radiologije,
 9. posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju radiologije
 10. sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju radiologije,
 11. vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v slovenskem jeziku ter tujih jezikih na področju radiologije,
 12. sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s Kodeksom medicinske deontologije in usmeritvami Svetovnega zdravniškega društva (World Medical Association) na področju radiologije,
 13. prostovoljno in samostojno se povezuje v ustrezna strokovna združenja na ravni SZD,
 14. v skladu s statutom SZD sodeluje z Zdraviško zbornico Slovenije in drugimi zbornicami, državnimi organi ter drugimi organizacijami in organi, na področju radiologije,
 15. sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije, kot na primer: Evropsko radiološko združenje itd.
 16. v skladu s statutom SZD sodeluje z zbornicami in sindikati na področju ustreznega vrednotenja dela radiologov in njihovega statusa,
 17. omogoča varstvo in pravno zaščito svojim članom,
 18. v skladu s statutom SZD sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politike v R Sloveniji,
 19. aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine slovenskih zdravnikov,
 20. skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno udejstvovanje svojih članov,
 21. v skladu z izkazanim delovanjem SZD v javnem interesu in SZD podeljenimi javnimi pooblastili izvršuje taka javna pooblastila skladno z zakonom in aktom o podelitvi,
 22. v skladu s statutom SZD se povezuje s sorodnimi domačimi tujimi in mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali pridruženi član ali kot opazovalec.
Informacije
Zveza društev SZD
Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenija